Hessel_bus_logo_pos
Privat
Erhverv
EJNER HESSEL

Har du spørgsmål?

Find den nærmeste salgsafdeling her, eller kontakt vores kundeservice.

Hessel Bus

Jyllandsvej 4

CVR nr. 33738811

Tilbage

Kontakt os

Luk

Har du spørgsmål?

Find den nærmeste salgsafdeling her, eller kontakt vores kundeservice.

Hessel Bus

Jyllandsvej 4

CVR nr. 33738811

Tilbage

Kontakt os

Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Proin eget tortor risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Forside hesselbus /

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

HESSEL BUS

 

Parterne

1.    Hessel Bus A/S, CVR-nr. 33738811 (“Hessel Bus”) og kunden (”Kunden”) har indgået en kontrakt (”Kontrakten”) om Kundens køb af det eller de køretøjer (”Køretøjet”), som er oplistet i Kontrakten.
Anvendelse og gyldighed
2.    For Kontrakten gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”), der således udgør en integreret del af Kontrakten.
3.    Kontrakten anses for indgået, når Kontrakten er underskrevet digitalt af begge parter.

 

Købesummen

4.    Købesummen og øvrige oplyste priser er, medmindre andet er anført, ekskl. moms og afgifter.
5.    Vægtafgift, der forfalder efter [leveringsdatoen] betales Kunden og er Hessel Bus uvedkommende.  
6.    Hessel Bus er berettiget til at regulere den i ordrebekræftelsen angivne købesum i overensstemmelse med en eventuel prisstigning hos Hessel Bus’ leverandør. Hessel Bus er tillige berettiget til at regulere købesummen som følge af ændrede valutakurser, fragtpriser, afgifter og toldsatser mv. I det omfang en eventuel prisstigning overstiger 10% af den i ordrebekræftelsen angivne købesum, er Kunden berettiget til at annullere handlen.
7.    Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske som angivet i den af Hessel Bus til Kunden udstedte ordrebekræftelse. 

 

Betalingsmisligholdelse

8.    Hvis Køber ikke betaler senest på den sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Hessel Bus’ forhold, er Hessel Bus berettiget til at beregne morarenter med 2% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr mv.  i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 
9.    Enhver betalingsmisligholdelse er væsentlig. Ved forsinket betaling er Hessel Bus berettiget til at hæve Kontrakten samt eventuelle øvrige kontrakter mellem Hessel Bus og Kunden og kræve erstatning, hvis Kunden ikke betaler Hessel Bus’ forfaldne tilgodehavender inden 5 hverdage efter, at Kunden har modtaget skriftligt påkrav herom. 

 

Ejendomsretten til det solgte

10.    Ejendomsretten til Køretøjet forbliver hos Hessel Bus, indtil købesummen med tillæg af evt. renter og omkostninger er fuldt ud berigtiget. Så længe ejendomsretten tilkommer Hessel Bus, er Kunden uberettiget til ved salg, pantsætning, udlejning eller på anden måde at disponere over Køretøjet. 
11.    I det omfang Hessel Bus har ejendomsforbehold i Køretøjet, jf. punkt 10, er Hessel Bus berettiget til at lade ejendomsforbeholdet registrere i bilbogen. Kunden er forpligtet til loyalt at medvirke hertil, herunder tiltræde relevante dokumenter.

 

Forsikring 

12.    Kunden tegner fornødne, herunder lovpligtige, forsikringer for Køretøjet med virkning fra Kundens overtagelse af køretøjet.
13.    Såfremt Køretøjet helt eller delvist leveres på kredit, er Kunden forpligtet til gennem Hessel Bus at tegne ansvars- og kaskoforsikring.

 

Byttehandel 

14.    Berigtiges købesummen for Køretøjet helt eller delvis derved, at Hessel Bus tager et af Kunden brugt køretøj i bytte, skal det bruge køretøj leveres i samme stand som på aftaletidspunktet, dog med undtagelse af sædvanligt slid og ælde. Det brugte køretøj skal afleveres i rengjort stand, herunder skal toiletter, vandtanke, køleskab mv. være tømte og rengjorte.
15.    Opstår der i perioden mellem Kontraktens indgåelse og levering skader på det brugte køretøj, herunder, men ikke begrænset til, stenslag på ruder, vindspejl og karrosseriskader i øvrigt, udbedres sådanne skader af Hessel Bus for Kundens regning, medmindre anden skriftlig aftale indgås.
16.    Kunden er forpligtet til at holde det brugte køretøj behørigt kaskoforsikret i perioden fra Kontraktens indgåelse og til leveringstidspunktet. Eventuelle forsikringssummer tilkommer Hessel Bus.
17.    Kunden indestår for og dokumenterer, at det brugte køretøj er fri for tredjemandsrettigheder. Kunden indestår for og dokumenterer tillige, at forfalden vægtafgift er betalt af Kunden.  

 

Tilbageholdsret og salgsret

18.    I tilfælde af Kundens konkurs eller indenretlige rekonstruktion, eller såfremt Kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at Kunden må antages at ville være ude af stand til at betale Hessel Bus’ krav, når det forfalder, har Hessel Bus tilbageholdsret til sikkerhed for ethvert krav mod Kunden, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, medmindre Kunden straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, Hessel Bus måtte have mod Kunden.
19.    Hessel Bus har ret – men ikke pligt – til at sælge den eller de relevante leverancer for Kundens regning 90 dage efter, at Hessel Bus skriftligt har meddelt Kunden, at tilbageholdsretten vil blive udnyttet, såfremt Kunden ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betaling inden udløbet af fristen.

 

Specifikationer

20.    Hessel Bus forbeholder sig ret til at levere Køretøjet med eventuelle af fabrikken foretagne ændringer i Køretøjets specifikationer i tiden fra aftaletidspunktet og til levering.
Levering og forsinkelse

21.    Vejledende leveringsdato fremgår af den til Kunden udleverede ordrebekræftelse. Kunden er forpligtet til at modtage Køretøjet senest 6 dage efter, at Kunden har modtaget meddelelse fra Hessel Bus om, at Køretøjet er klar til levering. Dette gælder uanset den i ordrebekræftelsen oplyste forventede leveringsdato. Undlader Kunden at modtage Køretøjet inden for fristen, er Hessel Bus berettiget til straks at hæve handlen og kræve erstatning.
22.    Leveringsstedet er, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Hessel Bus og Kunden, på Hessel Bus’ lokation i Køge, Centervej 3, 4600 Køge. 
23.    Enhver forsendelse sker for Kundens regning og risiko. 

 

Undersøgelsespligt og reklamation

24.    Kunden har pligt til straks ved modtagelse at foretage en grundig gennemgang af Køretøjet med henblik på at konstatere eventuelle mangler. Kunden kan ikke efterfølgende påberåbe sig mangler, som Kunden kunne eller burde have konstateret ved at foretage gennemgangen.
25.    Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks og ikke senere end 3 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give Hessel Bus skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. 
26.    I tilfælde af reklamation må Køretøjet ikke tages i brug, før Hessel Bus har haft lejlighed til at undersøge den påståede mangel.
27.    Såfremt Kunden har reklameret over mangler ved Køretøjet, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som Hessel Bus bærer ansvaret for, har Hessel Bus ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Hessel Bus.
28.    Køber kan under ingen omstændigheder, herunder hverken som følge af reparation, forsinkede reservedele, mangler ved Køretøjet eller lignende kræve afslag i købesummen, erstatning eller hæve handlen.


Mangler

29.    I tilfælde af mangler ved det leverede har Hessel Bus ret - men ikke pligt - til at foretage afhjælpning.
30.    Afhjælpning finder sted på et af Hessel Bus anvist værksted. Transportomkostninger til og fra afhjælpningsstedet afholdes af Kunden.
31.    Såfremt Hessel Bus benytter sig af afhjælpningsretten, kan Kunden ikke rejse andre krav mod Hessel Bus, herunder krav om erstatning.
32.    Hessel Bus er uden ansvar for mangler ved komponenter og dele, herunder elektrisk og elektronisk tilbehør, brændbare installationer og elektriske ledninger samt sædebetræk og polstringsmateriale mv., der leveres af tredjemand på Kundens foranledning, jf. også punkt 39. Dette gælder uanset, de pågældende komponenter og dele fremgår af den af Hessel Bus til Kunden udstedte ordrebekræftelse og uanset at der sker fakturering af de pågældende komponenter og dele igennem Hessel Bus. Krav i anledning af eventuelle mangler ved komponenter og dele leveret af tredjemand på kundens foranledning, skal rettes direkte mod den/de pågældende tredjemand.
33.    Angår Kontrakten levering af brugte køretøjer til Kunden overtages de af Kunden som beset og i den stand, hvori køretøjet er og forefindes og uden ansvar for Hessel Bus.
34.    Specifikationer oplyst i brochurer, kataloger, annoncer på internettet og toldattest mv. er alene vejledende. Sælger er således uden ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem Køretøjets specifikationer og specifikationer angivet i brochurer, kataloger, annoncer og toldattest mv., jf. også herved punkt 20.

 

Komponenter og dele anvist, leveret og/eller eftermonteret af Kunden

35.    Eventuelle komponenter og dele, som leveres eller anvises af Kunden, skal overholde gældende lovkrav. Tilsvarende gælder for komponenter og dele, som eftermonteres af Kunden eller tredjemand. Ved installation af elektrisk og elektronisk tilbehør, brændbare materialer og elektriske kabler samt sædebetræk gælder særligt punkt 36 – 38.

36.    Installation af elektrisk og elektronisk tilbehør:
Elektrisk og elektronisk tilbehør (EBU) skal overholde UN ECE regulativ nr. 10 (elektromagnetisk kompatibilitet) i den aktuelt gyldigt ændrede version. Kunden er forpligtet til at dokumentere, at elektrisk og elektronisk tilbehør overholder gældende lovkrav, herunder til at fremvise relevante godkendelser og testrapporter, ved påkrav fra Hessel Bus. 

37.    Installation af brændbare materialer og elektriske kabler
Materialer indvendigt i køretøjet, isoleringsmaterialer i motorrum og oliefyrsrum samt elektriske kabler i køretøjet skal testes i henhold til UN ECE regulativ nr. 118 i den aktuelt gyldigt ændrede version. Kunden er forpligtet til at dokumentere, at brændbare materialer og elektriske kabler  overholder gældende lovkrav, herunder til at fremvise testrapport fra et anerkendt institut eller laboratorie, som er godkendt til at udføre de pågældende tests.

Uanset at Køretøjet (i henhold til klassificering efter UN ECE regulativ nr. 107) ikke omfattes af UN ECE regulativ nr. 118, anbefales Kunden på det kraftigste alene at anvende testede og certificerede materialer i Køretøjet.

38.    Installationer af sædebetræk
Sædebetræk og polstingsmateriale i øvrigt, som ikke er omfattet af Hessel Bus’ kollektion må forventes at have kvalitative afvigelser i forhold til Hessel Bus’ kollektionsmaterialer, herunder vedrørende slidbehandling, tilsmudsning og rengøring samt pilling. Oplysninger om materialets egnethed og behandling af materialet indhentes af Kunden hos den relevante leverandør eller fabrikant.

39.    Hessel Bus er uden ansvar for komponenter og dele anvist, leveret og/eller eftermonteret af Kunden.

 

Garantier

40.    På fabriksnye køretøjer yder Hessel Bus følgende garantier:

•    1 års garanti gældende fra Køretøjets første indregistreringsdato.
•    2 års garanti på drivlinekomponenter, dog begrænset til maksimalt 200.000 km., således garantien udløber på det tidspunkt, som indtræder først. Ved drivlinekomponenter forstås motor, gearkasse og bagtøj. 

Ovenstående garantier gælder ikke eftermonterede komponenter leveret af Kunden eller tredjemand.


Ansvarsbegrænsning

41.    Hessel Bus samt Hessel Bus’ repræsentanter og ansatte er ikke ansvarlige for tab, herunder driftstab, værdiforringelse af Køretøjet, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter for leje af erstatningskøretøj eller andet indirekte tab, medmindre tabet kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold. 
42.    Hessel Bus’ erstatningsansvar for ethvert krav, der udspringer af Kontrakten eller i forbindelse med det leverede, uanset om kravet er baseret på erstatning indenfor eller udenfor kontrakt, skadesløsholdelse eller lovgivning eller andet, er begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb, som Kunden har betalt eller skal betale under Kontrakten.
Force majeure

43.    Hessel Bus er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser under Kontrakten, hvis Hessel Bus kan godtgøre, at dette skyldes udefra kommende forhold, som Hessel Bus ikke har haft indflydelse på og på tidspunktet for Kontraktens indgåelse hverken burde eller kunne forudse, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb eller indgreb fra offentlige myndigheder, ildsvåde, naturkatastrofer samt naturforhold der gør, at det ikke er muligt at opfylde Kontrakten, dårlige vejrforhold, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, pandemier, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energi- og vandforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, virus, cyberterror, hackerangreb, eller nogen anden årsag, som Hessel Bus hverken kunne kontrollere, undgå eller forvente (force majeure).
44.    Forhold hos Hessel Bus’ underleverandører og/eller samarbejdspartnere, der medfører, at Hessel Bus ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Hessel Bus, anses ligeledes som force majeure. 
45.    I tilfælde af force majeure suspenderes Hessel Bus’ forpligtelser indtil det tidspunkt, hvor Hessel Bus igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Hvis Hessel Bus ønsker at påberåbe sig force majeure, skal Kunden hurtigst muligt underrettes om den indtrådte begivenhed.
46.    Varer forhindringen mere end 3 måneder, er såvel Kunden som Hessel Bus berettiget til, med 30 dages varsel, skriftligt at opsige Kontrakten, hvis force majeure omstændighederne fortsat består ved varslets udløb.

 

Betingelser

47.    Kontrakten er betinget af positiv kreditvurdering af Kunden. Positiv kreditvurdering skal foreligge senest 30 dage før levering. Foreligger positiv kreditvurdering ikke senest på dette tidspunkt, bortfalder Kontrakten, uden at parterne kan rette krav mod hinanden i anledning heraf.

 

Behandling af personoplysninger

48.    Som led i opfyldelse af Kontrakten, behandler Hessel Bus personoplysninger om Kunden. Hessel Bus er dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger. Læs mere om Hessel Bus’ behandling af personoplysninger her.

 

Øvrige bestemmelser

49.    Alle ændringer og tilføjelser til Kontrakten skal være skriftlige. 
50.    Hvis en bestemmelse i Kontrakten findes ugyldig, skal dette ikke berøre gyldigheden af Kontraktens øvrige bestemmelser. Parterne forpligter sig til om muligt at erstatte den ugyldige bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der afspejler parternes interesser på behørig vis og gør det muligt at gennemføre Kontrakten.
51.    Kunden må ikke videregive oplysninger om Kontraktens indhold til tredjemand.
52.    Kunden må ikke overdrage eller få tredjemand til at inddrive fordringer på Hessel Bus. Kunden kan kun modregne egne fordringer i Hessel Bus’ fordringer eller udøve tilbageholdelsesret, hvis Kundens fordringer er uomtvistede eller fastslået ved endelig dom.

 

Lovvalg og værneting

53.    Enhver nuværende eller fremtidig tvist, der måtte udspringe af Kontrakten, skal afgøres efter dansk ret og med byretten ved Hessel Bus’ hjemsted som værneting i første instans.

Find afdeling

Kontakt HesselHiRE på hire@hessel.dk eller find din lokale afdeling.

Jylland

Ejner Hessel Tilst (Mecrcedes)

Agerøvej 49

8381 Tilst

Ejner Hessel Århus (Dacia)

Århus Vej 29

8000 Århus C

Sjælland

Ejner Hessel København (Renú)

Marseligsborggade 2

1000 København

Betalingsplan

0 kr./md.

Herunder finder du betalingsplanen for bilen

  Første ydelse

  Etableringsgebyr0 kr.
  3 mdr. forudbetalt leasingydelse0 kr.
  1. måneds leasingydelse0 kr.
  I alt ved oprettelse:0 kr.

  Betalingsplan

  Totalpris i perioden:0 kr.